Handledning & Utbildning

Ta gärna kontakt vid intresse för att höra mer om utbildningar och vilken form av handledning jag kan erbjuda

 

Jag handleder och utbildar utifrån en systemteoretisk grund och åtar mig utbildnings- och handledningsuppdrag inom socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin, skolverksamhet, HVB-hem, familjehem etc. Min teoretiska grund utgår från strukturella-, narrativa-, språksystemiska- och lösningsfokuserade teorier.

Jag har över 20 års erfarenhet av öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer/nätverk där det förekommer allvarlig psykiatrisk problematik, kriminalitet, missbruk/beroende och våld. Under mina yrkesår har jag också startat upp flera riktade verksamheter för målgruppen. Parellellt har jag varit verksam som gruppledare samt byggt upp verksamheter särskilt kring anhörigstöd för barn, ungdomar och vuxna med erfarenhet av beroendeproblematik; bl a tidigare PRIMUS anhörigstöd i Botkyrka kommun som jag och en kollega byggde upp inom socialtjänstens regi.

 

Jag är verksam som psykoterapeut och erbjuder både indivudalterapi samt par- och familjeterapi. Under senare år har jag särskilt inriktat mig till unga vuxna som upplever psykisk ohälsa där jag även erbjuder parterapi.

 

Utifrån ett familj- och nätverksperspektiv håller jag även utbildningar kring att vara anhörig till en familjemedlem med missbruk/beroende.

Jag håller även grundläggande nätverksutbildningar för bl a socialtjänsten.

 

Jag samarbetar också med Eva Edberg, författare och illustratör med egen erfarenhet av att ha vuxit upp i familjehem, där vi föreläser och håller interaktiva utbildningar/fördjupningsdagar som vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

 

Under många år, har jag varit med och utvecklat samforskning som kvalitetsutvärderingsform inom offentlig förvaltning, med syftet att utforska vad människor som går i samtal, själva upplever som meningsfullt. Samforskningsstudien pågår inom Bromma familjebehandlarteam och beräknas publiceras 2018/2019. Jag har också i samarbete med Björn Holmberg, socionom, leg psykoterapeut och handledare, genomfört tre konferenser kring samforskning samt startat upp ett nätverk i Sverige kring metoden. Jag håller också i utbildningar i samforskning.

 

Jag är också delaktig i en för Sverige ny feedbackmodell som rör utvärdering och behandling, särskilt anpassad för familjeterapi som jag varit delaktig i att översätta till svenska. Den bygger på en modell, Feedback Oriented Dialogical Therapy with Children and families, utvecklad av Peter Rober och Karine Van Tricht, verksamma inom familjeterapi i Belgien.

Psykoterapi

 

 • Individualterapi
 • Parterapi
 • Familjeterapi
 • Familjerådgivning
 • Familjestöd
 • Krisstöd
 • Utbildningsterapi

 

Handledning & utbildning

 

 • Konsultation
 • Handledning med systemisk inriktning
 • Enskild- och grupphandledning
 • Utbildningshandledning (steg 1 och steg 2)

 

 • Föreläsningar - Familjeperspektiv på missbruk/beroende
 • Föreläsningar familjeterapi (teori och praktik)

Företag & organisationer

 

 • Utbildning
 • Personalstöd
 • Krishantering
 • Coaching