Handledning & UtbildningJag har över 25 års erfarenhet av öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer/nätverk där det förekommer allvarlig  psykiatrisk problematik, kriminalitet, missbruk/beroende och våld. Under mina yrkesår har jag startat upp flera riktade verksamheter för målgruppen. Parellellt har jag varit verksam som gruppledare och byggt upp verksamheter särskilt kring anhörigstöd för  barn, ungdomar och vuxna med erfarenhet av beroendeproblematik; bl a tidigare PRIMUS anhörigstöd i Botkyrka kommun. Jag är verksam som leg. psykoterapeut och erbjuder både individualterapi samt par- och familjeterapi.


Utbildningsuppdrag/föreläsningsuppdrag (se urval av uppdrag*)

  1. Utbildning i familje- och nätverksperspektiv utfrån anhörig (barn, syskon, vuxen) till en familjemedlem med missbruk/beroende
  2. Grundläggande nätverksutbildning teori och praktik riktat till socialtjänst, BuP, HvB-hem, institutioner 
  3. Utbildning i systemteoretiska modeller, grund- och fördjupningsutbildning riktat till socialtjänst, BuP, HvB-hem, institutioner
  4. Utbildning i barns röster i socialt arbete, bl a tillsammans med Eva Edberg, författare och illustratör  med egen erfarenhet av att ha vuxit upp i familjehem, där vi föreläser och håller interaktiva utbildningar/fördjupningsdagar som vänder sig till socialtjänst, BuP, HvB-hem, familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.
  5. Utbildning i utväderings- och uppföljningsmodeller lämpliga inom psykoterapi samt inom psykosocialt arbete, bl a samforskning och feedback i samtal utifrån systemisk grund
  6. Familjerekonstruktion i grupp (4-6 personer)Ta gärna kontakt vid intresse för att höra mer om utbildningar och vilken form av handledning jag kan erbjuda


Jag handleder och utbildar utifrån integrativa modeller med en systemteoretisk och salutogen grund. Jag åtar mig utbildnings- och handledningsuppdrag inom socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin, skolverksamhet, HVB-hem, familjehem etc. Jag handleder inom bl a socialtjänst, utredningsgrupper, öppenvård barn/unga, vuxna, missbruksvård, LSS, familjehemssekreterare, biståndshandläggare, boenden för vuxna missbrukare, kuratorer, samordnare, samverkansprojekt, anhörigstöd etc.

Uppföljning och utvädering

De senaste tio åren, har jag särskilt fördjupat mig i modeller för uppföljning och utvärdering som inloverar människor som deltagit i olika behandlingar. Det gäller både i psykoterapi och inom socialt arbete i offentlig vård som socialtjänsten där bl a modellerna samforskning och familjeinriktad feedback, kan bidra till ett ökat kvalitetssäkringsarbete. Människor som deltagit i psykoterapi eller familjebehandling, får möjlighet att dela sina erfarenheter vad de upplevt som hjälpsamt/mindre hjälpsamt enligt en särskild form (se Delrapport 1, Samforskning som modell).  Samforskning sker bl a inom Bromma familjebehandlarteam och det pågår en sammanställning av den studie som görs (beräknas publiceras 2019/2020). Tre konferenser kring samforskning har också genomförts i samarbete med Björn Holmberg, socionom, leg psykoterapeut och handledare.


Jag är också delaktig i en för Sverige ny feedbackmodell som rör utvärdering och behandling, särskilt anpassad för familjeterapi som jag varit delaktig i att översätta modellen till svenska. Den bygger på en modell, Feedback Oriented Dialogical Therapy with Children and families, utvecklad av Peter Rober och Karine Van Tricht, verksamma inom familjeterapi i Belgien och är särskilt lämlig i samtal i parterapi, för skilda par med hög konfliktnivå och/eller familjeterapi. Modellen bidrar också till att barns röster tydliggörs.