Om mig

Arbete


Jag har varit verksam inom öppenvård, kommunal verksamhet samt i privat regi. Jag har även arbetat som frivårdsinspektör inom frivården, kriminalvård. Under åtta år arbetade jag också som legitimerad psykoterapeut på SAPU/Kricas unga vuxna mottagning i Stockholm men erbjuder numera psykoterapi i privat regi. Jag är bl a specialiserad att arbeta med anhörig- och beroendeproblematik och har startat upp gruppverksamheter, riktade till att vara anhörig. Jag har också vidareutbildat mig i bl a  Emotionellt fokuserad parterapi (EFT) och i Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT).  Jag arbetar även som handledare, föreläsare och håller utbildningar. 


Föreläsningar och utbildningar jag hållit i: (ett urval, för mer info - se Lisa Koser)


 • Utbildningsdag på psykoterapiutbildning Maria Cederschiöld dec 2023, Basutbildning psykoterapi med systemisk inriktning. Tema: familjeterapi inom socialtjänsten, Lisa Koser, Jörgen Hedälv och Luke Sheahan


 • Socionomdagarna 2023: Föreläsning om Anknytningsbaserad familjeterapi inom socialtjänsten, Lisa Koser & Elisabeth Håkansson


 • Höll två utbildningsdagar 12–13 sept 2023 om samforskning, teori och praktik för psykoterapistudenter i Göteborg, grundläggande basutbildning i psykoterapi samt legitimationsutbildning i psykoterapi, systemisk inriktning, ansvarig studierektor: Karin Thorslund, Göteborgs universitet


 • Socionomdagarna 2022: Föreläsning: Upplevelser av hjälpsamt i kris och familjebehandling i en socialtjänstkontext, Lisa Koser

   

 • Föreläsning: Systemisk psykoterapi med unga vuxna, att öppna upp psykoterapirummet och bjuda in anhöriga, Lisa Koser och Susan Hanshoff, Psykoterapimässan okt, 2022.


 • Förläsning: "Feedback och samforskning i familjearbetet," okt 2022, Lisa Koser & Luke Sheahan, Arrangör: Göteborgs centrum för kompetensutbildning (GCK)


 • Föreläsning: Systemic Family work in a Social Services context, Nordic Family Conference 2022 in Denmark, aug 2022 Lisa Koser & Luke Sheahan


 • Föreläsning "Barns röster i familjebehandling och utvärdering", Lisa Koser, Socionomdagarna nov 2021, Stockholm 


 • Utbildningsdag om utvärderande förhållningssätt och modeller, samforskning och feedbackorienterad dialogisk utbildning, för psykoterapistudenter familjeterapiutbildning steg 1, okt 2021, Göteborgs universitet. 


 • Utbildning i Feedback-orienterad dialogisk familjebehandling, Lisa Koser, okt 2021, Arrangör: Göteborgs centrum för kompetensutbildning (GCK)


 • Utbildningsdag i feedback-orienterad dialogisk familjebehandling. Lisa Koser & Luke Sheahan, okt 2020, arrangör: Göteborgs centrum för kompetensutveckling (GCK)


 • Utbildningsdag i feedbackorienterad dialogisk familjebehandling. Hur vet vi om det vi gör, gör en skillnad? Att ta tillvara familjers kompetens, når vi de tveksamma och hur gör vi barn delaktiga? Lisa Koser & Luke Sheahan, okt 2019, arrangör: Dalarna familjeterapiförening


 • Föreläsning Dialogical Feedback oriented family therapy
  Socionomdagarna, nov 2019, Lisa Koser & Luke Sheahan


 • Föreläsning Nordiska nätverkskonferensen i Trondheim, Norge, juni 2019, "Familjer som konsulter till socialtjänsten – dialogiska processer i samarbete med Bromma familjebehandlarteam (BFB)", Lisa Koser & Christer Sabel


 • Föreläsning om "Familjen som konsult - 31 samforskningsamtal och familjers röster om upplevelser av familjebehandling", Lisa Koser & Christer Sabel, Bromma familjebehandlarteam, Nationella Familjeterapikongressen Möten som förbinder, Kors & Tvärs, Djupt & Brett, Stockholm 5 oktober 2018


 • Föreläsning om "Peter Rober och Karine Van Trichts feedbackmodell i en svensk kontext", Lisa Koser, Luke Sheahan, Christer Sabel, Bromma familjebehandlarteam, Nationella Familjeterapikongressen Möten som förbinder, Kors & Tvärs, Djupt & Brett, Stockholm 4 oktober 2018


 • Föreläsning om "Narrativ praxis. Om berättelsernas betydelse i psykoterapirummet". Lisa Koser och Susan Hanshoff, Konferens Unga vuxna dagarna 2018


 • Grundläggande kurs i nätverksarbete. Utbildning för personal inom vuxenenhet i Bromma stadsdelsförvaltning, 2017-2018, en termin


 • Heldagsutbildning ihop med Eva Edberg, författare och illustratör, för hela Kalmar Läns familjehemsenheters familjehem, jourhem och kontaktfamiljer om "Barnets stöd i fokus, att stödja vid svåra samtal och stärka vid sårbara situationer", 2018


 • Föreläsning "Barnets röster i centrum", Socionommässan med Eva Edberg, författare och illustratör, 18-19/10, 2017


 • Grundkurs i systemteori, Ersta Sköndal, 2017, socionomprogrammet, introduktionsdagar för studenter kring systemteori, baskursens teoridel


 • Seminarium "Det ordnar sig det ordnar sig", Skyddsvärnet april 2017 Lisa Koser & Eva Edberg, författare och illustratör


 • Föreläsning "Samforskning inom familjebehandling", Basutbildning i psykoterapi, systemisk inriktning, Karolinska institutet 2016
  Utbildningar

  • Kvalificerad fördjupningsutbildning Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), utbildad till level 2 nivå, Göteborg 2023 med utbildare Sandra Nilsson, ingår som level 2-terapeut i ABFT Sweden


  • Lifespan Integration grundkurs: Grundkurs 1 i Lifespan Integration  19–20 januari 2023 samt grundkurs del 2 i Lifespan Integration den 16–17 mars 2023, psykoterapimetod för klienter/patienter med traumaerfarenheter, anordnare: LifeSpan Integration, Stockholm


  • Fristående kurs: Salutogenes - att förstå hälsans ursprung, 7,5 hp, Högskolan Väst


  • The Attachment-Based Family Therapy 1 day Advances ABFT Workshop, Drexel University, College of Nursing and Health Professions Göteborg. Utbildare Magnus Ringborg och Sandra Nilsson, Göteborg, 2022


  • Utbildning i The Attachment-Based Family Therapy; ABFT. Drexel University, College of Nursing and Health Professions, Utbildningsanordnare: Magnus Ringborg och Sandra Nilsson, Göteborg 2021


  • Filosofie masterexamen. Huvudområde: Socialt arbete. Degree of Master of Science (120 credits). Main Field of Study: Social work, Stockholms Universitet 2021, Särskilt intresse kring organisation, ledarskap och utvärderingsformer i socialt arbete
   Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier
   Rehabilitering och arbetsliv
   Ledarskap, ledarroll, ledaridentitet
   Utvärdering och styrning som pedagogisk praktik
   Utveckling och utvärderingsarbete


  • Fördjupningskurs i kreativa format i systemisk handledning med Elisabet Wollsén, Stockholm 2020


  • Utbildning i kreativa metoder med Katrin Byreus, Stockholm 2019


  • Mindful Self-Compassion (MSC) - självmedkänsla, grundutbildning, Sverige Hälsan, 2019


  • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi enl UHÄ, Karoliniska Institutet, 2015-2017


  • Emotionellt Fokuserad Parterapi (EFT), Stockholm med Dr. Rebecca Jorgensson Grundkurs 2016


  • Utbildning i Familjerekonstruktion för grupper, 2015, Björn Holmberg

   

  • Utbildning Tryggare Barn - en kurs i lugnt föräldraskap, Stockholm 2014

   

  • Trappanutbildning - Ersta Sköndal - bearbetande och jagstödjande krissamtal för barn som bevittnat våld, 2013

   

  • Nätverkslagsutbildning med Gunnar Forsberg och Johan  Klefbeck – HB Nordiska nätverksprojekt 2012-2013


  • Utbildning i samforskning, Björn Holmberg 2011-2012

   

  • Grundläggande psykoterapiutbildning Linköping– Legitimerad psykoterapeut 2010-2013

   

  • Magisterexamen i psykoterapi - Linköpings universitet, 2013

   

  • Filosofie magisterexamen i socialt arbete, Stockholms universitet, socialhögskolan Stockholm, 2009

   

  • Utbildning Narrativ Familjeterapi, Stockholm, 2009


  • Utbildning Lösningsinriktad intensiv hemmabaserad familjeterapi (LIHF), Lund, 2009

   

  • MI-utbildning, återfallspreventionsutbildning, anhörigutbildning spelberoende, Stockholm, 2007-2009

   

  • BBIC-utbildad  - Barns  behov i centrum, Stockholm

   

  • Grundläggande psykoterapiutbildning med familjeterapiinriktning, 2005-2007, Stockholm

   

  • Ledarskapsutbildning, chefs- och ledarutvecklingsprogram, Stockholm, 2005

   

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) - Orienteringsutbildning, MI, Acceptance and  Commitment Therapy (ACT), tvångssyndrom, ångest- och depression m m, 2006

   

  • Grundläggande handledarutbildning, socialhögskolan Stockholm, 2004

   

  • Ersta vändpunktens anhöriggruppledarutbildning (barn, ungdomar, vuxna), 1999-2001

   

  • Psykodrama, Morenoinstitutet, Stockholm, 1995-1996

   

  • Föräldraprogram; Föräldrakraft (B.Kimber) Livshjulet (E.Hagborg), Föräldraprogram (Ersta Vändpunkten)

   

  • Socionomutbildning, Stockholms universitet 1992-1996


  Övrigt


  • Ordförande i Föreningen för Familje- och Systemorienterad terapi i Stockholm (FFST) pågående 2016-


  • Ingår i Bromma familjebehandlarteam (BFB) som 2019 erhöll priset Årets Familjeterapeut utdelat av Svenska föreningen för familjeterapi (SFFT). Priset gick till BFB bl a för dess utvecklingsarbete inom samforskning och feedbackorienterad dialogisk familjeterapi (se 

  https://www.sfft.se/dokument/DiplomAretsfamterapeut2019Bromma.pdf)


  • Arrangör (FFST) fördjupningsdag 2019 i Stockholm med Peter Rober, professor i klinisk psykologi på the Institute for Family and Sexuality Studies, Faculty of Medicine, University of Leuven, Belgium och theCentre of Marital and Family Therapy at UPC KU Leuven


  • Arrangör (FFST) av Nationell familjeterapikongress i Stockholm, oktober 2018, FFST och Svenska föreningen för familjeterapi (SFFT)


  • Pågående studie samforskning med 45 familjer om deras upplevelse av samarbetet med familjeterapeuter, beräknas publiceras 2022/2023


  • Producent av åtta kortfilmer i utbildningssyfte (samt två filmer översatta till engelska)

  -Unga vuxna och psykoterapi, 2022 av Lisa Koser & Susan Hanshoff

  -Barn och ungdomars röster om skolan, 2022, Kortfilm av Lisa Koser

  --Familjers upplevelser av vad som blir en skillnad efter familje-behandling inom socialtjänst 2018 av Lisa Koser

  -Ny film Unga vuxna i psykoterapi 2018 Av Lisa Koser

  -Om unga vuxna i psykoterapi 2016 Av Lisa Koser

  -Narrativ psykoterapi 2016 Av Lisa Koser

  -Barn i samforskning 2015 (svensk och eng version) Av Lisa Koser

  -Samforskning i praktiken 2014 (svensk och eng version) Av Lisa Koser


  • FFST arrangerar workshop heldag med Harlene Anderson, okt 2016
  • Arrangör av Narrativt nätverk i Stockholm sedan 2009-